FAQs Complain Problems

प्रकाशन

स्वतः प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ( सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना

स्वतः प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ( २०८० साल माघ १ देखि २०८० साल चैत्रमसान्तसम्म) 

( सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना