जन प्रतिनिधि

पासाङ नुर्बु शेर्पा

अध्यक्ष

ईमेल: chichila.pasangsherpa@gmail.com
फोन नं: ९७५२००६५५०
यदु कुमारी राई

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२१२००६६