FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.व. ७५/७६ को योजना तथा परियोजनाहरु

योजना तर्जुमा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

आ. व. २०७४०७५ को लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी योजनाहरु वडा स्तरिय तथा गाउँपालिकाको स्तरिय 

आ.व. ७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस भएका योजना तथा परियोजनाहरु

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि गाउँ सभाको बैठकबाट सिफारिस भएका  चिचिला गाउँपालिकाका योजना तथा परियोजनाहरु 

दस्तावेज: 

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजनाहरु

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजना सम्बन्धि